Algemene voorwaarden Adrianus uitgeverij

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Adrianus uitgeverij en haar relaties met betrekking tot de levering van materialen en diensten. 

Artikel 1: Definities. 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Adrianus uitgeverij: 

Adrianus uitgeverij, gevestigd te Van Duvenvoordestraat 30, 5165 ED Waspik, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69065918. 

Klant: 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor eigen gebruik, voor doeleinden die verband houden met zijn of haar privé gebruik of handels-, bedrijfs-, ambacht – of beroepsactiviteit, die met Adrianus uitgeverij een overeenkomst sluit. 

Overeenkomst: 

De overeenkomst tussen Adrianus uitgeverij en Klant met betrekking tot de koop of verkoop van materialen en/of diensten in welke vorm en op welke wijze dan ook. 

Voorwaarden: 

Deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2: Toepasselijkheid ven wijzigingen Voorwaarden. 

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Adrianus uitgeverij en Klant. 

2) De door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Adrianus uitgeverij uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomsten tussen Adrianus uitgeverij en Klanten, tenzij Adrianus uitgeverij die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. 

3) Adrianus uitgeverij is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijziging van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Adrianus uitgeverij zal de wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend maken via haar website en/of nieuwsbrieven. 

De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Bij wijzigingen van de Voorwaarden die een substantiële verslechtering van de juridische positie van de Klant met zich meebrengen, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden. 

Artikel 3: Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst. 

1) Alle aanbiedingen van Adrianus uitgeverij zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Een bestelling door Klant geldt als aanbod. 

2) De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Adrianus uitgeverij van een bestelling van Klant of feitelijke uitvoering van de Overeenkomst waar de bestelling op gericht was door Adrianus uitgeverij. 

Adrianus uitgeverij is te allen tijde vrij om een bestelling van een klant af te wijzen. 

3) Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht. 

4) De artikelen 6: 227b lid 1 en 6: 227c BW zijn van toepassing uitgesloten. 

Artikel 4: Prijzen, facturering en betaling. 

1) Levering van orders geschiedt tegen de op dat moment van totstandkoming van de in de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door Adrianus uitgeverij gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. 

2) Adrianus uitgeverij kan de prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld. 

3) Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst/levering op de door Adrianus uitgeverij aangegeven bankrekening, tenzij via iDeal of andere betalingsmogelijkheden, door Adrianus uitgeverij toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden. 

4) Overschrijding van de betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Adrianus uitgeverij is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrenten in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Adrianus uitgeverij maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15 % van het uitstaande factuur bedrag inclusief verschuldigde rente. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is de Klant niet toegestaan enige betalingsverplichtingen jegens Adrianus uitgeverij, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Adrianus uitgeverij. 

5) Adrianus uitgeverij is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de levering jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn (betaling)verplichtingen jegens Adrianus uitgeverij, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Adrianus uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht. 

Artikel 5: Klachten. 

1) Klant dient klachten over de leveringen binnen zeven werkdagen na levering schriftelijke en voorzien van een duidelijke toelichting bij Adrianus uitgeverij in te dienen. 

Adrianus uitgeverij zal de klacht behandelen overeenkomstig de door haar gehanteerde klachtenprocedure. 

2) Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf datum ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Adrianus uitgeverij binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

3) Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 6: Levering. 

1) Levering geschiedt op basis van de overeengekomen schriftelijke termijn. 

2) Vanaf het moment van levering is het risico van verlies of beschadiging voor de Klant. 

3) Adrianus uitgeverij spant zich in om orders te leveren binnen 5 werkdagen na orderontvangst van de Klant. 

4) Klant kan de Overeenkomst/order schriftelijk ontbinden indien de levering langer duurt dan dertig dagen. 

5) Adrianus uitgeverij behoudt zich het eigendom van alle aan Klant geleverde materialen voor, totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Adrianus uitgeverij uit hoofde van de Overeenkomst. 

Artikel 7: Privacy. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid. 

1) De aansprakelijkheid van Adrianus uitgeverij is beperkt tot het bedrag van de separate levering waarop een klacht van toepassing is. 

2) Het bepaalde in artikel 8 lid 1 geldt niet als er sprake is van bewuste opzet van de Klant. 

Artikel 9: Intellectuele eigendommen. 

1) Alle intellectuele eigendommen, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht en overige rechten op en in verband met de ontwerpen/uitgaves en de daarmee verband houdende knowhow, berusten bij Adrianus uitgeverij en haar eventuele licentiegevers. 

2) Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adrianus uitgeverij door Adrianus uitgeverij aan Klant geleverde of ter beschikking gestelde materialen geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 

3) Niets in deze Overeenkomst of Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde materialen. 

Artikel 10: Beëindiging van de Overeenkomst. 

1)Adrianus uitgeverij kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien: 

a) Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht; 

b) Aan de Klant surséance van betaling is verleend; 

c) ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd; 

d) ten aanzien van Klant, natuurlijke persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast; 

e) de onderneming van de Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande toestemming van Adrianus uitgeverij aan een derde wordt overgedragen. 

2) Het in artikel 10 lid 1 bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet. 

3) Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Adrianus uitgeverij verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar. 

4) Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot verkoop van de materialen onmiddellijk eindigen. 

5) Adrianusuitgeverij is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. 

Artikel 11: Diversen. 

1) Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

2) Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te `s-Hertogenbosch.